Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η πρόληψη αποβλήτων;
H έννοια της πρόληψης αποβλήτων αφορά τη μείωση της ποσότητας των παραγόμενων
αποβλήτων στην πηγή αλλά και τη μείωση της τοξικότητας που περιέχεται σε αυτά. Η πρόληψη
παραγωγής αποβλήτων περιλαμβάνει την αγορά προϊόντων που είναι πιο ανθεκτικά, μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν, μπορούν να διορθωθούν, να επισκευαστούν ή ακόμη να λάβουν άλλη
χρήση διαφορετική από την αρχική χρήση του αντικειμένου. Επιπλέον, η πρόληψη αποβλήτων
αφορά τη χρήση προϊόντων που έχουν λιγότερη συσκευασία και/ή είναι λιγότερο τοξικά από τα
εναλλακτικά προϊόντα και συσκευασίες. Η πρόληψη αποβλήτων δεν αφορά τη χρήση
ανακυκλώσιμων προϊόντων ή προϊόντων που περιέχουν ανακυκλωμένα υλικά, ούτε τη συλλογή 
των ανακυκλώσιμων υλικών που προορίζονται προς ανακύκλωση.

Ποιους αφορά;
Το παρόν έργο απευθύνεται σε μεμονωμένα άτομα και σε οργανώσεις που ενδιαφέρονται για τη
μεγαλύτερη αποδοτικότητα των πόρων, μειώνοντας την ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται
σε ολόκληρη την οικονομία και επαναχρησιμοποιώντας τα υλικά τους εφόσον είναι εφικτό.

Ποιοι είναι οι στόχοι πρόληψης αποβλήτων;
Το έργο POMIS ως Πρόγραμμα Πρόληψης Αποβλήτων στοχεύει στην προστασία του
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας αποτρέποντας ή μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις
της παραγωγής και της διαχείρισης των αποβλήτων, μειώνοντας τον συνολικό αντίκτυπο της
χρήσης πόρων και βελτιώνοντας την αποδοτικότητά της χρήσης τους.

Ποιο είναι το όραμα για την πρόληψη αποβλήτων;
Για να επιτευχθεί ένα κοινό όραμα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, όλοι οι
εμπλεκόμενοι οικονομικοί παράγοντες θα πρέπει να εξετάσουν τις ενέργειες που μπορούν να
αναλάβουν για να μειώσουν τα απόβλητα που παράγουν. Επιπλέον πρέπει να εξετάσουν τις
επιδράσεις στην παραγωγή αποβλήτων από τον τρόπο λειτουργίας τους, υπό το πρίσμα της
ανάλυσης του κύκλου ζωής των προϊόντων. Η αποτελεσματική πρόληψη παραγωγής αποβλήτων
βασίζεται σε δράσεις που λαμβάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος ή υλικού,
συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, της παραγωγικής διαδικασίας, της διανομής και της
χρήσης του.

Δε βρήκατε την απάντηση που αναζητούσατε;
Αν δε βρήκατε την απάντηση στο ερώτημά σας, στείλτε μας το ερώτημά σας και θα σας
απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αφήστε το σχόλιο σας