Σχετικά

Εισαγωγή

Η Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) αποτελεί πάντα μια πρόκληση για τις τοπικές αρχές. Είναι ένα σύνθετο πρόβλημα με οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και πολιτικές επιρροές.

Το νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία βασίζεται κυρίως στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με αυτή, και οι δύο χώρες οφείλουν να ανακυκλώνουν υλικά συσκευασίας και άλλα προϊόντα και να μειώνουν βιοαποδομήσιμα απόβλητα και άλλα αστικά στερεά απόβλητα που καταλήγουν στις χωματερές. Ο μόνος τρόπος για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων είναι η ανακύκλωση, η ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων, η χωριστή επεξεργασία του κάθε ρεύματος (όπως λέγεται) των αποβλήτων και η τελική διάθεση των υπολειμμάτων σε χωματερές.

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙΑΑΑΜΑΘ ΑΑΕ) είναι υποχρεωμένη να λειτουργεί το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο εξυπηρετεί 22 ΟΤΑ (πληθυσμός περίπου 610.000). Μερικά χρόνια πριν, πάνω από 300 χωματερές σε ολόκληρη την περιφέρεια της ΑMΘ ήταν ανοικτές. Σήμερα, στην πλειοψηφία τους είναι κλειστές, αλλά ωστόσο υπάρχουν ακόμα μερικές ανοικτές. Με την ολοκλήρωση των υποδομών, οι χώροι για την τελική διάθεση των αποβλήτων θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι, σύμφωνα με την Εθνική και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Η Περιφερειακή ένωση “ForCleanerRhodopi” από τη Βουλγαρία διαθέτει 8 Δήμους – μέλη (πληθυσμός 160.000) και είναι υπεύθυνη για την προστασία του περιβάλλοντος αναφορικά με τα στερεά απόβλητα. Επικεφαλής Δήμος είναι αυτός του Kardzhali. Η κατασκευή ενός Περιφερειακού Κέντρου Διαχείρισης Αποβλήτων, για τα 8 μέλη του, αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Ωστόσο, η πρόκληση είναι να ξεκινήσει η λειτουργία του ελληνικού συστήματος, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η διαχείρισή του και να μεταφέρει την εμπειρία στη βουλγαρική πλευρά το συντομότερο δυνατόν.

Για την επεξεργασία των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, πριν από την τελική τους διάθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής, εφαρμόζονται διάφορες μέθοδοι (όπως η κομποστοποίηση, η ανακύκλωση κλπ). Στην ΕΕ των 27, το ποσοστό συμμετοχής της κάθε μεθόδου διαχείρισης σε όλες τις χώρες παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Σύντομη Παρουσίαση του Έργου

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης ανέλαβε την πρωτοβουλία να εξετάσει το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων στην διασυνοριακή περιοχή, σε συνεργασία με τις περιφερειακές δημόσιες αρχές. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να επιταχύνει τη λειτουργία των υπαρχουσών (στην Ελλάδα) και υπό κατασκευής (στη Βουλγαρία) υποδομών ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας τους (τα δύο συστήματα καλύπτουν την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης από ελληνικής πλευράς και την περιφέρεια του Kardzhali, από βουλγαρικής πλευράς). Ένας σημαντικός επίσης στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για τη μείωση παραγωγής και την ανακύκλωση των απορριμμάτων και η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των δύο συστημάτων. Επιπλέον, το έργο θα επιταχύνει την εφαρμογή της οδηγίας 2008/98/ΕΚ σε όλο σχεδόν το μήκος των Ελληνοβουλγαρικών συνόρων, χωρίς να προκύπτει καμία επιπρόσθετη δαπάνη σε 30 δήμους σε σχέση με το υφιστάμενο κόστος. Τέλος, το έργο θα συμβάλει σημαντικά στη διαχείριση σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων και της περιβαλλοντικής ρύπανσης στις αστικές περιοχές ενώ θα προωθήσει την ενσωμάτωση της τεχνολογίας όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων μέσω προώθησης της ανακύκλωσης, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους πολίτες.

  Επικεφαλής Εταίρος Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Αν. Μακεδονίας Θράκης, ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.,
  Εταίρος Περιφερειακή Οργάνωση “For Cleaner Rhodopi”
  Εταίρος Δήμος Kardzhali

Πληροφορίες του έργου