ЗА НАС

Въведение

Управлението на отпадъци винаги е предизвикателство за местните власти. Това е сложен проблем с икономически, екологични, социални и политически влияния.

Законодателната рамка за управление на отпадъците в Гърция и България се основава главно на законодателството на ЕС. И двете страни са обвързани с ангажиментите на ЕС за рециклиране на материали за опаковки и други продукти, както и за намаляване на биоразградимите отпадъци и други твърди отпадъци, които се депонират. Единственият начин за рационално управление на отпадъците е рециклиране, намаляване на генерирането на отпадъци, разделно третиране на всеки “текущ” (така нар.) отпадък и обезвреждането на остатъчните количества в депата.
Органът за управление на отпадъците на Източна Македония – Тракия (DIAAMATH S.A.) е длъжен да прилага система за управление на отпадъци, обслужваща 22 общини (с население ~610 000). Преди няколко години над 300 сметища функционираха в целия регион на Източна Македония – Тракия. Днес по-голямата част от тях са затворени, но все още има сметища, които работят. Със завършването на инфраструктурните съоръжения, местата за окончателно обезвреждане на отпадъците ще съответстват на изискванията на националното и европейско законодателство.

Българското регионално сдружение „За чисти Родопи” има 8 общини-членки (население 160 000) и е отговорно за опазването на околната среда от отпадъци. Водещата община е община Кърджали. Изграждането на регионален център за управление на отпадъци за 8-те общини ще бъде завършено до края на 2014 година. Предизвикателство е стартирането на работата на гръцката система, с цел най-накрая да се оптимизира работата на системата и да се прехвърли опит на българската страна за създаването ѝ възможно най-скоро.

За обработката на битовите отпадъци се използват редица от методи (като компостиране, рециклиране и др.) преди окончателното им обезвреждане в депата. В ЕС-27 степента на участие на всеки един метод за обработка на отпадъци е представена в следващата таблица.

EU27 2011 waste management

Кратка презентация на проекта

Органът за управление на отпадъците в Източна Македония – Тракия (DIAAMATH S.A.) пое инициативата да проучи проблема с управлението на отпадъците в трансграничната зона в сътрудничество с регионалните публични власти. Основната цел на проекта е да се ускори работата на съществуваща инфраструктура (в Гърция) и инфраструктурата, която е в процес на завършване през следващата година (в България) за интегрирано управление на отпадъците и тяхното оптимизиране (двете системи покриват територия на гръцката област Източна Македония и Тракия и територията на област Кърджали и община Ивайловград, област Хасково. Основна цел на проекта е и обществената информираност за намаляване и рециклиране на отпадъци както и обмен на опит между двете системи. В допълнение, проектът ще ускори прилагането на Директива 2008/98/ЕО в част от трансграничния регион между България и Гърция, без да изисква допълнителни разходи от 30 общини, съобразно техните текущи разходи. И не на последно място, проектът значително ще допринесе за разрешаване на техните тежки екологични проблеми и замърсяването на околната среда в градските центрове и ще съдейства за интегриране на технологиите в управлението на отпадъците чрез насърчаване на използването на метода „рециклиране” не само от предприятията, но и от гражданите.

  Lead Partner Waste ManagementAuthority of EasternMacedonia-Thrace S.A.
  Project Partner 2 Regional Association“For Cleaner Rhodopi”
  Project Partner 3 Municipality of Kardzhali

Project Info